CONTRACT ABO® - 45 Lei
Prezentul Contract de Prestări Servicii (în continuare denumit „Contract”) s-a semnat în data de , în Bucureşti, între:

Property Management Company – PMC SRL, cu sediul social în Bucureşti, str. Cp. Av. Gh. Mărăşoiu, nr. 14, Sector 1, având numărul de ordine în Registrul Comerţului J40/15883/2006 şi Codul Unic de Înregistrare 19082222, cont IBAN RO69RZBR00000600084745 26 deschis la Raiffeisen Bank S.A., reprezentată legal prin NISTOR Oana-Maria - Administrator, în calitate de PRESTATOR,
şi
PERSOANA JURIDICA
Nume Companie
Sediul Social
CUI
Cont Bancar
Reprezentant
Adresa Imobil Abonat
Apartament
Vila
Nr. Camere:
Telefon Contact
Email
 
PERSOANA FIZICA
Dl. /Dna.
Adresa
CNP
Adresa Imobil Abonat
Apartament Vila Nr. Camere:
Telefon Contact
Email
, în calitate de BENEFICIAR.

Prin pezentul contract de servicii Prestatorul pune la dispoziţia Beneficiarului serviciile sale de administrator de proprietăţi rezidenţiale în sistem 24/24, disponibil non-stop la numărul de dispecerat 0730/55.65.69, exclusiv pentru proprietatea Beneficiarul, identificată cu adresă şi descriere în paragraful anterior.
1. DURATA CONTRACTULUI

1.1. Prezentul contract se încheie pentru o perioadă fermă, neîntreruptă şi ireductibilă de 1 an. Perioada de valabilitate a contractului începe de la data semnării.

1.2. În lipsa notificării exprese de către una dintre părţi cu cel puţin 3 luni înaintea expirării valabilităţii sale, prezentul contract va fi reînnoit automat la finalul fiecărei perioade, fără nicio formalitate, pe perioada de timp prevăzută la Art.1.1. de mai sus. În cazul reconducţiunii, toate dispoziţiile prezentului contract rămân aplicabile în mod integral.

1.3. În lipsa unei înţelegeri scrise între Părţi, Beneficiarul se obligă să nu denunţe Contractul înainte de expirarea primei perioade pentru care se încheie contractul, specificată în Art.1.1. de mai sus. În cazul în care Beneficiarul va denunţa prezentul Contract înainte de expirarea respectivei perioade iniţiale, acesta se obligă în mod expres să achite Prestatorului contravaloarea preţului contractului până la sfârşitul perioadei iniţiale.

2. PREŢUL ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ

2.1. Taxa de abonament pentru a accesa serviciile de administrare oferite de Prestator este de : 45 Lei – Contract lunar ABO®

Plata se va efectua trimestrial în contul Prestatorului deschis la Raiffeisen Bank, IBAN RO69 RZBR 0000 0600 0847 4526, în ultima săptămână a trimestrului pentru trimestrul următor.

3. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI

3.1. Prestatorul va fi disponibil non-stop la numărul de dispecerat comunicat, pentru intervenţii de urgenţă legate de imobilul proprietatea Beneficiarului pentru care s-a încheiat prezentul contract.

Deplasarea echipei tehnice, constatarea lucrării, stoparea stării de urgenţă şi eventual întocmirea unui buget de reparaţii sunt incluse în abonamentul lunar.

Se consideră urgenţă orice tip de defecţiune a clădirilor precum şi a elementelor constitutive ale clădirilor, gen instalaţii, sisteme, etc., ce ameninţă imediat şi cu risc maxim integritatea proprietăţii sau a locatarilor. Se exclud cataclismele naturale.

3.2. Pentru opţiunea ABO® PLUS Prestatorul va pune la dispoziţia Beneficiarului un Administrator de proprietate. Administratorul va inspecta proprietatea periodic, cu frecvenţă lunară şi va executa mici lucrări de reparaţii (schimbat becuri, siguranţe, etc.; preţul materialelor nu este inclus şi se va evidenţia în facturile lunare).

3.3. Prestatorul va fi disponibil la numărul de dispecerat pentru comenzi de lucrări din partea Beneficiarului pentru imobilul pentru care s-a încheiat prezentul contract.

Lucrările pot cuprinde orice tip de lucrare casnică, legată de buna funcţionare şi întreţinere a proprietăţii pentru care s-a încheiat contractul. Se efectuează pe bază de bugete întocmite de către Prestator şi aprobate de Beneficiar.

4. CLAUZE FINALE

4.1. Modificările la prezentul contract se vor face numai în scris, prin act aditional semnat de părţile contractante.

4.2. Prezentul contract, împreună cu anexele şi actele aditionale care fac parte integrantă, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea.